Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Pöyry SwedPower AB

Skriv ut Tillbaka

Företagsuppgifter

Organisationsnummer
5568500515

Gatuadress huvudkontor
Valhallavägen 211, 104 50 Stockholm

E-post
michiel.vanasseldonk@poyry.com

Telefon
010-474 00 00

Hemsida
www.poyry.se

Etableringsår
1976

Antal anställda
>500

Information om företagets verksamhet

Verksamhetsbeskrivning
Pöyry är Nordens största konsultbolag inom vindkraft. Våra
kvalificerade och erfarna vindkraftkonsulter har samlat erfarenheter
från ett stort antal havs- och landbaserade vindkraftprojekt. I en snabbt
växande bransch fokuserar Pöyry på att hjälpa vindkraft-
producenter, investerare, projektutvecklare och nätägare med:
• Projektutveckling
• Projektgenomförande / upphandling, bygg-nation och drifttagning
• Design av land- och havsbaserade vind-parker
• Vindanalys och produktionsberäkning
• Elsystem och elnätstudier
• Tillståndshantering
• Kommunikation
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Naturinventering
• Infrastruktur och fundament
• Turbinteknikutredningar
• Driftfrågor
• Lönsamhetsberäkningar
• Due diligence / tekniska och ekonomiska värderingar
• Vindkraftutbildning

Län och kommun(er) där företaget bedriver verksamhet
Stockholm - Stockholm
Västra Götaland - Göteborg
Skåne - Lund

Registrerade sökkategorier

Företaget är idag en befintlig aktör /leverantör inom vindkraftbranschen: Ja

Konsult och tjänsteleverantör inom:

  • Design av vindkraftparker
  • Forskning, utveckling och utbildning
  • Marknadsanalys
  • Miljö & tillstånd
  • Projektering
  • Risk och försäkring
  • Simulering och programvara
  • Teknikkonsult
  • Vindresursanalys & vindmätning

Offshore inom:

  • Konsulter

Kompletterande information
Vindanalys och produktion:
Vi erbjuder vindrelaterade tjänster inom hela
ramen för vindkraftetablering. Exempelvis utför
vi regelbundet för våra kunders räkning platsre-
kognosering för vindmätning, utformning av
mätsystem, tillståndsansökan, installation av
mast och mätsystem, driftövervakning, data-
insamling och analys av data, datakvalitets-
kontroll, vind- och turbulensanalys samt ener-
giproduktionsberäkningar. Vår kunskap inom
meteorologi, statistik och mätning kombinerat
med en gedigen vindbranscherfarenhet gör att
vi skapar ett mervärde för våra kunder.

Miljö och tillstånd:
Miljöstudier och framtagande av tillstånd utgör
en viktig del av vindkraftprojekten. Vi hjälper
bland annat till med förstudier, inventeringar,
miljökonsekvensbeskrivningar, samråd och
miljörevisioner. Våra konsulter har de kunska-
per och erfarenheter som krävs för att tillgodo-
se myndigheternas och allmänhetens krav på
hantering av flora, fauna, ljud, arkeologi och
visualisering. Tillsammans med våra kunder
strävar vi efter att identifiera lösningar som ger
minsta negativa påverkan på miljön och bästa
möjliga förutsättningar för en lönsam vindkraft-
anläggning.

Elsystem:
Pöyry SwedPower har gedigen kunskap om el-
produktionsanläggningar och deras anslutning
till elnätet. Detta omfattar dels de tekniska
lösningarna, men också regelverket för kon-
struktion och drift. Vi hjälper våra kunder med
simuleringar och systemstudier av vindkraft-
parkernas interna nät och anslutning till det
överliggande nätet. Simuleringarna innefattar
både stationära och dynamiska studier. Vi er-
bjuder också tekniskt stöd för projektutveck-
lare och lokala nätägare i samtliga projektfaser.
I tidiga projektfaser bidrar vi med förprojekte-
ring och kostnadsuppskattningar för elsys-
temet och när projektet kommit längre hjälper
vi till med upphandling, konstruktion och id-
rifttagning. Vi stöttar beställaren i frågor som
avser kabeldimensionering och förläggning av
kraftkabel både på land och till havs.

Infrastruktur och fundament:
Våra projekt- och byggledare hjälper kunder
med pilotstudier, inspektioner och kontroll
under utförandefasen. Vi har stor erfarenhet
av framtagande av förfrågningsunderlag och
upphandling av kontrakt för både havs- och
landbaserade vindkraftprojekt. Vi erbjuder ex-
pertkompetens inom grundläggning av funda-
ment, geologi och geoteknik. Vi hjälper våra
kunder med att ta fram höjd-, terräng- och 3D-
modeller baserade på laserscanning och or-
tofoto och vi utför framkomlighetsanalyser för
transport av vindkraftverk från hamnar, längs
allmänna och enskilda vägar.

Marina dimensionseringsunderlag:
Vi tar fram dimensioneringsunderlag för fun-
dament i havet vad gäller strömmar, vatten-
stånd, is- och vågkrafter och andra parametrar
som påverkar etablerings- och underhålls-
kostnader.

Tekniska och ekonomiska värderingar (Due
Diligence):
Vi hjälper svenska och internationella invest-
erare och banker att värdera vindkraftprojekt
både tekniskt och ekonomiskt. Vi kan också
stötta kunder vid utvärdering av anbud eller ge
en second opinion på genomförda vindana-
lyser och produktionsberäkningar.

Kontaktperson

Namn
Michiel van Asseldonk

Befattning
Global Head Renewable Energy

E-post
michiel.vanasseldonk@poyry.com

Telefon
070-2596344

Mobiltelefon
070-2596344