Posted on

Mer om vindkraft och hållbar energiproduktion

Vindenergi är ett av få energialternativ som är förnyelsebar energiproduktion. På bara några månader har ett vindkraftverk i drift producerat lika mycket energi som det gått åt när man tillverkat vindkraftverket. Den är utsläppsfri, genererar inga koldioxidutsläpp och bidrar inte till den globala uppvärmningen. I övergången till fossilfri energiproduktion är detta en viktig komponent genom att den i praktiken ökar vår förnybara elproduktion även genom att vinden slutar ju inte blåsa. Den är ett utmärkt komplement till solenergin och vattenkraften.

De flesta stora elproducenterna i Sverige satsar alltmer på vindenergi och vindkraft, vilket ger vindkraften ett stort uppsving på elmarknaden även för framtidens elproduktion.

För att minska människans miljöpåverkan globalt är det ett viktigt delmoment att satsa alltmer på förnyelsebar energiproduktion. Vindkraften är oändlig och därmed bedömd som förnyelsebar. Vindkraft saknar dock inte helt avtryck på miljön, dels har vi produktionskedjan som till viss del medför utsläpp av olika slag men också ljudbuller och ljuseffekter i lokalområdet där vindkraftverket byggs upp. De är mycket synliga, kräver stora markarealer jämfört med andra energialternativ och de hörs. Detta medför att man klassat vindkraftverk som miljöfarlig verksamhet enligt svensk lag. Men exempelvis även Naturskyddsföreningen anser att man bör bygga vindkraft i hela landet.

Man vill finna sätt att få en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt inom vindkraften, och man bör därför undvika att bygga vindkraftverk inom naturskyddade områden samt områden med höga naturvärden och ta hänsyn till djurlivet. Det sistnämnda för att undvika onödiga skador på känsliga arter.

Enligt svensk lag finns det regler för hur mycket buller ett vindkraftverk får ge ifrån sig, men det finns inga gränser för hur nära bebyggelse ett vindkraftverk får byggas – det vill säga att man inte satt upp några minimiavstånd mellan bostäder och vindkraftverk i svensk lagstiftning.

Ett viktigt delmoment med vindkraftverken är att stora delar av ett vindkraftverk kan återvinnas vid nedmontering, detta minskar vindkraftverkens miljöpåverkan ytterligare jämfört med annan elenergiproduktion. Detta medför att utsläppen i produktionen av ett vindkraftverk kan accepteras något bättre ur miljösynpunkt. Vindenergi är en så kallad grön energi genom att den är förnyelsebar, i princip helt fri från utsläpp och vindkraftverken går till stora delar att återvinna i slutet av vindkraftverkets livscykel. Man kan undvika en alltför stor påverkan på omgivande naturmiljö och skydda känsliga arter på flera olika sätt med vindkraften.