Posted on

Vindkraft allt vanligare världen över

Vindkraft är ett allt vanligare energialternativ världen över, och den har vuxit snabbt. Det finns vindkraftverk på många olika platser runt om på jorden, både på land och till havs. Under 2018 producerade världens vindkraftverk 1 270 TWh. Detta var en ökning med 13 % från föregående år. År 2024 beräknas vindkraften producera 2 130 TWh globalt, vilket betyder att detta då skulle vara 7 % av världens el.

Produktionen av vindkraft har blivit 317 gånger större på 28 år. Man beräknar att om produktionen av vindkraft fortsätter att växa i samma takt, med 23 % per år, motsvarar den år 2040 mer än 4 gånger dagens globala elproduktion. Den totala globala elproduktionen med vindkraft var år 2018 totalt 26 614 TWh.

Denna produktion av elenergi uppstår när man utvinner elenergin ur vinden med hjälp av propellerliknande vindturbiner. I egentlig mening är vindkraften en form av omvandlad solenergi och den drivs av de vindar som uppstår då jordens atmosfär värms upp av solen.

I Sverige har det funnits ett intresse för vindkraftverk sedan 1970-talet då den moderna tekniken började utvecklas alltmer. Men trots att intresset inleddes redan på 1970-talet så dröjde det ganska länge innan vindkraft började användas i någon större skala inom den svenska elproduktionen. I och med den snabba teknikutvecklingen inom vindkraften har dock intresset för denna produktion av elenergi ökat och man ser detta i allt större och effektivare vindkraftverk. I slutet av 2020 hade vi i Sverige så många som 4 363 vindkraftverk; dessa har en totalt installerad effekt på 10 GW. De flesta stora vindkraftparkerna finns i norra Sverige där det finns mer utrymme att bygga dessa.

Vindkraftsparker byggs ofta i skogslandskap, vilket i sig medför att vindkraftverken ofta behöver byggas på höjder för att man ska uppnå maximal produktion genom att vinden är starkare och mer frekvent på högre höjder.

Under år 2016 slöts en energiöverenskommelse som innebär att det tagits beslut om att det ska investeras i vindkraft för mer än 100 miljarder kronor i Sverige. Denna investering beräknas sänka elpriset med 8,8 öre/ /kWh, för hela Sverige skulle detta innebära en prissänkning på 12,4 miljarder kronor per år. Detta är också en investering som beräknas medföra 7 800 årsarbeten med byggnation och 12 900 årsarbeten med drift av vindkraftverken vilket i sin tur medför mycket gott för Sveriges befolkning.

Det finns en mycket god potential för de vindkraftverk som planeras i Sverige, med 100 TWH/år, enligt Energimyndigheten som gjorde beräkningen redan år 2016.

Wikipedia kan man se en sammanfattning av de opionionsundersökningar som genomförts i Sverige angående vindkraft. Generellt sett verkar det som att svenskar över lag ställer sig positiva till vindenergi och vindkraftverk även om det finns lokala motståndsgrupperingar runt om i landet.