Posted on

Vindkraftens negativa miljöpåverkan

Vindkraften påverkar insekter, fåglar och fladdermöss till viss del. Dessutom ger vindkraften från sig buller och ljusreflexer. Ett vindkraftverk tar också upp viss markyta, som måste göras iordning innan vindkraftverket förs upp.

Vad gäller vindkraftens påverkan på insekter så bedrivs det för tillfället aktiv forskning där man noggrant studerar vindkraftens effekter på insekter. Det man kommit fram till hitintills visar att bland annat intensivt jordbruk, luftföroreningar, trafik och klimatföroreningar påverkar insekterna negativt i avsevärt högre grad än vad vindkraften i praktiken gör. Men man undersöker ändå hur eventuella skador på insekter kan minimeras.

Enligt en studie publicerad av Naturvårdsverket kan man utläsa detta:

  • Vad gäller vindkraftverks placering i hav har man funnit ytterst få negativa miljöeffekter
  • Fladdermöss som jagar till havs föredrar att jaga när vindstyrkan är under 5 m/s, d.v.s. vindkraftverken står still och kollisioner äger då inte rum
  • Fågelkollisionerna är 1-2 kollisioner per vindkraftverk per år. Vissa arter kolliderar oftare men generellt sett väjer fåglar för vindkraftverk.
  • Bullernivån från ett vindkraftverk ligger på cirka 48 dB, dvs på samma nivå som ljudet från ett vanligt kylskåp. Bullret är försvinnande litet.
  • Kungsörnar påverkas mindre av vindkraftverken om man inte bygger vindkraftverken nära deras häckningsplatser.
  • Den vita antireflekterande färgen är bäst vad det verkar när det kommer till att djur oftare väjer för vita vindkraftverk än för vindkraftverk i mörkare färger.
  • Fladdermöss undviker inte vindkraftverk och jagar gärna insekter nära vindkraftverken. Dock jagar inte gärna fladdermöss när det blåser mer än 5 m/s så om vindkraftverken inte sätts igång förrän efter att vinden kommit över 5 m/s så minskar man risken för fladdermuskollisioner.